Warunki użytkowania HdP

Poniższe warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania z usługi (zgodnie z definicją poniżej). Stanowią one wiążącą umowę między Tobą a firmą Heppie-de-Peppie. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki użytkowania, aby wiedzieć, jakie są Twoje prawa i obowiązki podczas korzystania z usługi.

artykuł 1

Definicje Heppie-de-Peppie (działająca pod nazwą iSeleQt), vof, z siedzibą pod adresem Binnenweg 52, 6955 AZ Ellecom.

Treść Wszystkie informacje udostępniane przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji, w tym między innymi informacje i dane dotyczące tematyki szczęścia w pracy.

Baza danych Baza danych stworzona przez Heppie-de-Peppie zawierająca informacje i dane na temat szczęścia w pracy.

Zatrudniać Usługa, którą Heppie-de-Peppie świadczy na rzecz użytkownika za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji, za pośrednictwem której użytkownik korzysta z konta, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu:

1) w przypadku, gdy użytkownik jest pracodawcą, uzyskuje się informacje na poziomie indywidualnym (pracownika), na poziomie działu i na poziomie zleceniodawcy/klienta, z którymi można przeprowadzać analizy dotyczące wyników na tematy związane ze szczęściem w pracy i udzielać porad;

2) jeśli użytkownik jest pracownikiem, uzyskuje się informacje na poziomie indywidualnym (pracowniczym), za pomocą których można przeprowadzać analizy dotyczące wyników dotyczących szczęścia w pracy i udzielać porad.

Ponadto iSeleQt oferuje również inne usługi, takie jak: doradztwo HR, szkolenia, coaching i edukacja dla użytkowników narzędzi programowych związanych z HR. Działania te wchodzą również w zakres rozdziału „usługi”.

Użytkownik Pracownik i/lub pracodawca korzystający z usługi.

Warunki korzystania Warunki korzystania z Heppie-de-Peppie.

Referencje Nazwa użytkownika i hasło użytkownika umożliwiające dostęp do jego konta w celu korzystania z usługi.

Prawa własności intelektualnej Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa pokrewne, takie jak prawo autorskie, prawo znaków towarowych, prawo patentowe, prawo wzorów przemysłowych, prawo nazw handlowych, prawo baz danych i prawa pokrewne, a także prawa do know-how.

Strona Strona (użytkownik i/lub Heppie-de-Peppie) niniejszych warunków użytkowania.

Oświadczenie o ochronie prywatności Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Heppie-de-Peppie jest dostępne na stronie internetowej www.Heppie-de-Peppie.nl

Strona internetowa Strona internetowa Heppie-de-Peppie: www.Heppie-de-Peppie.nl i wszystkie powiązane strony.

Aplikacja Aplikacja Heppie-de-Peppie: do pobrania z Google Play (Android) i App Store (Mac) wraz ze wszystkimi stronami.

Pracodawca Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usługi jako pracodawca.

Pracownik Osoba fizyczna korzystająca z usługi jako pracownik.

Artykuł 2 Ogólne

2.1 Heppie-de-Peppie ma zawsze prawo do zmiany i/lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania. Najbardziej aktualne warunki korzystania będą dostępne na stronie internetowej lub zostaną podane do wiadomości użytkownika podczas korzystania z usługi. Jeśli użytkownik nadal korzysta z usługi po wprowadzeniu zmian i/lub uzupełnień do niniejszych warunków użytkowania, użytkownik nieodwołalnie akceptuje zmienione i/lub uzupełnione warunki użytkowania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zmienione i/lub uzupełnione warunki użytkowania, jedyną jego opcją jest zaprzestanie korzystania z usługi i usunięcie konta.

2.2 Strony wyraźnie odrzucają zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków użytkownika.

3.2 Serwis określa dalsze warunki, na jakich użytkownik może korzystać z usługi. Te dodatkowe warunki dotyczą między innymi sposobu tworzenia i publikowania ofert pracy i profili.

3.3 W celu korzystania z usługi konieczne jest założenie konta w sposób opisany na stronie oraz w aplikacji. Użytkownik gwarantuje firmie Heppie-de-Peppie, że informacje podane podczas tworzenia konta są kompletne, aktualne i prawidłowe. Wyraźnie zabronione jest zakładanie konta w imieniu innej osoby. Podczas rejestracji użytkownik musi również podać dane do logowania, za pomocą których będzie mógł uzyskać dostęp do swojego konta.

3.4 Użytkownik gwarantuje Heppie-de-Peppie, że jest uprawniony do korzystania z usług i że będzie działał zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Użytkownik zabezpiecza Heppie-de-Peppie przed roszczeniami osób trzecich opartymi na stwierdzeniu, że korzystanie z serwisu przez użytkownika, w tym między innymi zamieszczanie profili, ofert pracy lub innych treści jest w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem.

3.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność udostępnianych treści, a także za dostosowanie i/lub uzupełnienie treści, jeśli są już nieaktualne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że poprawność, aktualność i kompletność udostępnianych treści ma ogromne znaczenie dla optymalnego funkcjonowania serwisu.

3.6 Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swoich danych logowania. Użytkownikowi nie wolno udostępniać osobom trzecim danych do logowania ani w jakikolwiek sposób udzielać osobom trzecim dostępu do swojego konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde użycie danych logowania do usługi. Heppie-de-Peppie może zakładać, że użytkownik jest w rzeczywistości tym, który loguje się przy użyciu swoich danych logowania. Gdy tylko użytkownik dowie się lub ma powody, by podejrzewać, że dane logowania dostały się w ręce osób nieupoważnionych, musi poinformować o tym Heppie-de-Peppie, bez uszczerbku dla własnego obowiązku natychmiastowego podjęcia skutecznych działań we własnym zakresie, takich jak zmiana danych logowania.

3.7 Heppie-de-Peppie zastrzega sobie prawo do zmiany procedury logowania i/lub danych logowania użytkownika, jeżeli uzna to za konieczne w interesie funkcjonowania serwisu.

3.8 Heppie-de-Peppie nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu lub korzystania z witryny i/lub usługi przez osoby trzecie.

Artykuł 4 Korzystanie z usługi

4.1 Użytkownik akceptuje fakt, że strona internetowa, aplikacja i usługa zawierają tylko takie funkcje i inne właściwości, jakie znajdują się na stronie internetowej, aplikacji i/lub usłudze w momencie korzystania z nich (w stanie, w jakim się znajdują). Heppie-de-Peppie wyraźnie wyklucza wyraźne i dorozumiane gwarancje, obietnice i odszkodowania wszelkiego rodzaju, w tym między innymi gwarancje, zobowiązania i odszkodowania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, legalności, integralności i poprawności strony internetowej, aplikacji i usługi , chyba że określono inaczej w niniejszych warunkach użytkowania.

4.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Heppie-de-Peppie oferuje jedynie platformę, na której pracodawcy i pracownicy mogą się ze sobą kontaktować. Heppie-de-Peppie nie ma wiedzy i/lub nie jest zaangażowany w treści i inne informacje udostępniane przez użytkowników korzystających ze strony internetowej, aplikacji i/lub usługi. Heppie-de-Peppie nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję opartą na informacjach i analizach. Heppie-de-Peppie wyraźnie nie jest zaangażowany w kontakt między użytkownikami w wyniku usługi, ani w żadne umowy i/lub umowy wynikające z tego kontaktu.

4.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które wykonuje za pomocą strony internetowej, aplikacji i/lub usługi.

4.4 Heppie-de-Peppie ma zawsze prawo do zmiany, dostosowania i/lub zakończenia usługi, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody lub odpowiedzialność wobec użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi korektami i/lub zmianami, jedyną opcją jest zaprzestanie korzystania z usługi i usunięcie konta.

Artykuł 5 Obowiązki użytkownika

5.1 Dostarczając i udostępniając informacje na temat szczęścia w pracy, użytkownik udziela firmie Heppie-de-Peppie zgody na wykorzystanie informacji i/lub innych treści na stronie internetowej i w aplikacji w celu świadczenia usług.

5.2 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że informacje na temat szczęścia w pracy i/lub inne treści, które udostępnia za pośrednictwem usługi, mogą być wykorzystywane przez pracowników lub pracodawców. Heppie-de-Peppie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania przez innych użytkowników.

5.3 Użytkownikowi nie wolno zamieszczać treści, które:

 1. zawiera komunikaty reklamowe
 2. opiera się na nieprawdy i/lub wprowadza w błąd
 3. wirusy, konie trojańskie, robaki, boty lub inne oprogramowanie, które może uszkodzić nasz system, uniemożliwić jego użytkowanie lub uniemożliwić dostęp, usunąć go lub przywłaszczyć lub które ma na celu zapobieganie technicznym środkom ochrony strony internetowej i/lub systemów komputerowych Heppie-de -Peppie
 4. polega na przyjmowaniu fałszywej tożsamości i/lub fałszywym sugerowaniu, że użytkownik jest związany z Heppie-de-Peppie
 5. korzysta z narzędzi innych niż zatwierdzone przez Heppie-de-Peppie do przeszukiwania serwisu lub których używa oraz z eksploracji danych, robotów lub innych sposobów gromadzenia danych
 1. dane innych użytkowników wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszych warunkach użytkowania, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Heppie-de-Peppie
 2. narusza jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa i/lub regulacje
 3. narusza prawa Heppie-de-Peppie i/lub osób trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej lub prawa związane z ochroną prywatności
 4. jest w inny sposób niezgodne z prawem
 5. może zaszkodzić interesom i reputacji Heppie-de-Peppie.

Artykuł 6 Obowiązki pracodawcy (organizacji)

6.1 Pracodawca nie może:

 1. reprodukować, publikować, odsprzedawać, wykorzystywać w celach komercyjnych lub w inny sposób udostępniać osobom trzecim treści uzyskanych za pośrednictwem serwisu
 2. wykorzystywać danych kontaktowych przekazanych przez pracowników do komunikacji komercyjnej, idealistycznej lub charytatywnej lub innej niezamówionej komunikacji, innej niż w przypadku określonych wakatów
 3. angażować osoby trzecie do wykonania jednej z czynności, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 7 Obowiązki pracownika

7.1 Pracownikowi nie wolno:

 1. reprodukować, publikować, odsprzedawać, wykorzystywać w celach komercyjnych lub w inny sposób udostępniać osobom trzecim treści uzyskanych za pośrednictwem serwisu
 2. wykorzystywać danych kontaktowych podanych przez użytkowników do komunikacji komercyjnej, idealistycznej lub charytatywnej i/lub innej niż odpowiadanie na informacje, wyniki i analizy na tematy związane ze szczęściem w pracy i/lub do innej niezamówionej komunikacji
 3. angażować osoby trzecie do wykonania jednej z czynności, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 8 Płatność

8.1 Wszystkie oferty, w tym oferty, Heppie-de-Peppie są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

8.2 Zamówienia złożone przez użytkownika na rzecz Heppie-de-Peppie wiążą Heppie-de-Peppie dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez Heppie-de-Peppie e-mailem lub po ogłoszeniu przez Heppie-de-Peppie realizacji umowy o Rozpoczęty.

8.3 Za korzystanie z usługi pobierana jest opłata. Wysokość tego odszkodowania jest określona w indywidualnej ofercie.

8.4 Ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zmiany cen nie dotyczą usług już zakupionych.

8.5 Płatność odbywa się w sposób opisany na stronie internetowej i/lub poprzez osobistą ofertę.

8.6 W przypadku korzystania z polecenia zapłaty użytkownik zapewni wystarczające saldo bankowe lub giro, aby można było pobrać należną kwotę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność podanych danych bankowych, w tym między innymi numeru konta i nazwy. Użytkownik wyraża zgodę Heppie-de-Peppie na pobranie pełnej kwoty za pomocą polecenia zapłaty.

8.7 Jeśli uzgodniono płatność okresową i/lub płatność nie jest lub nie może być dokonana poleceniem zapłaty, użytkownik płaci w terminie podanym na fakturze. Jeżeli termin płatności nie zostanie określony lub uzgodniony w inny sposób na piśmie, płatność zostanie dokonana przez użytkownika w ciągu czternastu (14) dni od daty wystawienia faktury.

8.8 Jeśli płatność nie zostanie dokonana w terminie określonym w artykule 8.7, Heppie-de-Peppie wyśle ​​użytkownikowi przypomnienie, w którym Heppie-de-Peppie zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów administracyjnych oprócz uzgodnionych kwot.

8.9 Jeśli użytkownik nie dokona płatności w terminie, o którym mowa w artykułach 8.7 i 8.8, Heppie-de-Peppie wyśle ​​użytkownikowi przypomnienie o odpowiedniej kwocie, w której oprócz kwot, o których mowa w wyżej wymienionych artykułach, zostaną również naliczone koszty przypomnienia.

8.10 Od momentu odmowy i/lub cofnięcia polecenia zapłaty po raz pierwszy i/lub jeśli użytkownik nie zapłaci żadnej faktury od Heppie-de-Peppie w terminie płatności, użytkownik automatycznie popada w zwłokę, bez powiadomienia o wymagane jest ustawienie domyślne lub żądanie.

8.11 Jakiekolwiek odwołanie się użytkownika do zawieszenia i/lub ugody jest niedozwolone.

8.12 W odniesieniu do kwot już zapłaconych lub kwot, które stały się należne i wymagalne na podstawie warunków użytkowania, zwrot nigdy nie zostanie dokonany.

Artykuł 9 Dostępność usługi

9.1 Heppie-de-Peppie ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikowi, do (tymczasowego) zamknięcia strony internetowej, aplikacji i/lub usług i/lub ograniczenia ich użytkowania, jeśli Heppie-de-Peppie uzna to za konieczne na przykład de-Peppie pola w kontekście racjonalnie niezbędnej konserwacji strony internetowej, aplikacji i/lub usługi.

9.2 Heppie-de-Peppie ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do wprowadzania zmian proceduralnych i technicznych i/lub ulepszeń strony internetowej, aplikacji i/lub usługi.

9.3 Heppie-de-Peppie nie gwarantuje, że strona internetowa, aplikacja i/lub usługa będą dostępne przez cały czas i bez przerw lub awarii. Heppie-de-Peppie w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za szkody wobec użytkownika za jakiekolwiek szkody wynikające z (tymczasowej) niedostępności lub (tymczasowej) awarii strony internetowej i/lub usługi.

Artykuł 10 Prawa własności intelektualnej

10.1 Prawa własności intelektualnej w odniesieniu do strony internetowej, aplikacji i usług, a także informacje udostępniane za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji i usług, takie jak teksty, wygląd i styl, szablony stron, wideo, dźwięk i obraz lub materiały fotograficzne, z wyjątkiem treści, należą do Heppie-de-Peppie i/lub jej licencjodawców.

10.2 W odniesieniu do treści umieszczonych na stronie internetowej i w aplikacji przez użytkownika, użytkownik udziela firmie Heppie-de-Peppie bezpłatnego, ogólnoświatowego, nieodwołalnego, podlegającego sublicencjonowaniu i zbywalnemu prawu do publikowania i powielania tych treści, o ile jest to kontekst oferowania usługa jest wymagana.

10.3 Użytkownikowi wyraźnie zabrania się pobierania, kopiowania, modyfikowania, inżynierii wstecznej, publikowania w celu bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania do celów komercyjnych lub do celów innych niż cele określone w niniejszych warunkach użytkowania, chyba że firma Heppie-de-Peppie lub odpowiednia uprawniona strona wyraziła na to zgodę lub na takie wykorzystanie zezwala obowiązujące prawo holenderskie.

10.4 Użytkownikowi nie wolno usuwać, zasłaniać, ukrywać ani zmieniać informacji lub wzmianek dotyczących praw własności intelektualnej.

10.5 Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie ma na celu przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej na użytkownika. Użytkownik nie będzie podejmował żadnych działań, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej Heppie-de-Peppie, takich jak rejestracja nazw domen, marek lub Google AdWords, które przypominają lub są identyczne z jakimkolwiek przedmiotem, do którego Heppie-de-Peppie ma prawa własności intelektualnej.

Artykuł 11 Baza danych

11.1 Bazę danych Heppie-de-Peppie można uznać za bazę danych w rozumieniu art. 1 preambuły i ustawy o bazach danych. Heppie-de-Peppie jest producentem tej bazy danych iw tym charakterze ma wyłączne prawo do udzielania zgody na wykorzystanie danych z tej bazy danych. Użytkownik może korzystać z danych z bazy danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone na mocy niniejszych warunków użytkowania oraz w celu wykonania usługi. Bez uprzedniej pisemnej zgody Heppie-de-Peppie użytkownik nie może pobierać i ponownie wykorzystywać istotnej części zawartości bazy danych i/lub wielokrotnie i systematycznie pobierać i ponownie wykorzystywać nieistotne części zawartości bazy danych w sensie ustawy o bazach danych.

11.2 Oprócz artykułu 5.3, użytkownik nie może korzystać z usługi w sposób niewłaściwy. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie może korzystać z żadnego oprogramowania i/lub narzędzi i/lub rozwiązań sprzętowych (własnych lub udostępnianych przez osoby trzecie), o ile mają one na celu przejęcie jakichkolwiek informacji dostępnych za pośrednictwem bazy danych utworzonych informacji lub do pająkowania, zeskrobywania, wyszukiwania lub w inny sposób niewłaściwego używania i/lub przeglądania bazy danych w jakikolwiek inny sposób.

Artykuł 12 Prywatność

12.1 Podczas zakładania konta i świadczenia usługi użytkownik przekazuje Heppie-de-Peppie dane (osobowe). Te (osobowe) dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności firmy Heppie-de-Peppie oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Artykuł 13 Odpowiedzialność

13.1 Heppie-de-Peppie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające ze świadczenia usługi lub działania niezgodnego z prawem lub w inny sposób, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

13.2 Jeśli Heppie-de-Peppie ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika za szkody z jakiegokolwiek powodu, Heppie-de-Peppie ponosi odpowiedzialność tylko za bezpośrednie szkody poniesione przez użytkownika w wyniku niedociągnięcia przypisanego Heppie-de-Peppie i/lub działania niezgodnego z prawem do kwoty równej odszkodowaniu wypłaconemu przez Heppie-de-Peppie w okresie trzech (3) miesięcy przed zdarzeniem. s, z których wynika odpowiedzialność, została opłacona przez użytkownika. Całkowita odpowiedzialność wynikająca z umowy nigdy nie przekroczy 1000 € (jeden tysiąc euro).

13.3 Przez szkodę bezpośrednią rozumie się wyłącznie:

 1. szkoda materialna towaru
 2. uzasadnione koszty poniesione w celu zapobieżenia lub ograniczenia bezpośredniej szkody, której można się spodziewać w wyniku zdarzenia będącego podstawą odpowiedzialności
 3. uzasadnione koszty poniesione w celu ustalenia przyczyny szkody.

13.4 Wszelka odpowiedzialność firmy Heppie-de-Peppie za szkody inne niż bezpośrednie, o których mowa w art. 13.3, w tym w każdym przypadku za szkody następcze, jest wykluczona. Szkody wtórne obejmują między innymi utratę zysków, utracone oszczędności, zmniejszoną wartość firmy, szkody spowodowane przerwą w działalności, straty, koszty poniesione w celu zapobieżenia szkodom następczym lub ich ustalenia, utratę, wymianę lub uszkodzenie danych elektronicznych i/lub szkody spowodowane opóźnieniami w transporcie ruchu danych.

13.5 Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w tym artykule nie ma zastosowania w przypadku umyślnego i/lub umyślnej lekkomyślności ze strony samego Heppie-de-Peppie i/lub jego kierowników.

Artykuł 14 Siła wyższa

14.1 Nie ma żadnych możliwych do przypisania niedociągnięć w wykonaniu umowy przez Heppie-de-Peppie w przypadku działania siły wyższej.

14.2 Siła wyższa obejmuje między innymi chorobę pracowników i/lub nieobecność pracowników kluczowych dla realizacji usługi, przerwy w dostawie energii elektrycznej, strajki, zamieszki, środki rządowe, pożar, pandemie, klęski żywiołowe, powodzie, niedociągnięć dostawców Heppie-de-Peppie, niedociągnięć stron trzecich zaangażowanych przez Heppie-de-Peppie, awarii połączenia z Internetem, awarii sprzętu, awarii sieci (telekomunikacyjnych) i innych nieprzewidzianych okoliczności.

14.3 Jeżeli działanie siły wyższej trwa co najmniej trzydzieści (30) dni, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania za jakąkolwiek szkodę związaną z tym rozwiązaniem.

Artykuł 15 Czas trwania i zakończenie

15.1 Użytkownik ma prawo w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i zlikwidować swoje konto.

15.2 Heppie-de-Peppie i użytkownik mają prawo rozwiązać umowę na korzystanie ze strony internetowej, aplikacji i usługi, jeżeli druga strona w sposób zawiniony nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, a ta strona, po odpowiednim i szczegółowym otrzymał pisemne zawiadomienie o zwłoce, w którym ustalono rozsądny termin usunięcia braków, nadal nie spełnia swoich obowiązków.

15.3 Usługi świadczone przez Heppie-de-Peppie przed rozwiązaniem i związane z tym zobowiązania płatnicze nie będą podlegać anulowaniu w przypadku rozwiązania.

15.4 Heppie-de-Peppie zwraca uwagę pracownika, że ​​nie może on skorzystać z okresu ugodowego, o którym mowa w art. 7:46d ust. 1 holenderskiego kodeksu cywilnego. Usługa jest świadczona przez Heppie-de-Peppie bezpośrednio za zgodą pracownika, o której mowa w art. 7:46i ust. 5 pkt 1 holenderskiego kodeksu cywilnego.

15,5 Oprócz innych (prawnych) środków prawnych dostępnych dla Heppie-de-Peppie, Heppie-de-Peppie ma zawsze prawo do:

 1. (czasowego) ograniczenia, zawieszenia lub wyłączenia działań użytkownika w związku z usługą
 2. czasowego lub stałego zawieszenia i/lub usunięcia konta
 3. usuń zawartość.

Artykuł 16 Klauzula karna

16.1 Jeśli użytkownik naruszy artykuły 5, 6 i/lub 7 niniejszych warunków użytkowania, będzie winien firmie Heppie-de-Peppie natychmiast należną i płatną grzywnę w wysokości 1000 EUR za każde zdarzenie, bez dalszego ostrzeżenia lub zawiadomienia o niewykonaniu zobowiązania i bez interwencji sądowej bez uszczerbku dla wykonywania innych praw przysługujących Heppie-de-Peppie, w tym między innymi do dochodzenia odszkodowania.

Artykuł 17 Różne

17.1 Do niniejszych warunków użytkowania i całego korzystania z usługi i strony internetowej zastosowanie ma prawo holenderskie. Stosowanie Konwencji wiedeńskiej o sprzedaży (CISG) jest wyraźnie wyłączone.

17.2 Wszelkie spory powstałe pomiędzy użytkownikiem a firmą Heppie-de-Peppie będą rozstrzygane przez właściwy sąd w okręgu Amsterdam, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że spór należy skierować do innego sądu.

17.3 Heppie-de-Peppie może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków użytkowania na osoby trzecie i poinformuje o tym użytkownika. Jeśli użytkownik nie uzna tego przeniesienia zobowiązań na stronę trzecią za dopuszczalne, zaprzestania korzystania przez użytkownika z usługi i usunięcia konta. Nie zwalnia go to z obowiązku zapłaty za zakupione już usługi.

17.4 Jeśli niniejsze warunki użytkowania są lub staną się częściowo nieważne, użytkownik i Heppie-de-Peppie pozostaną związani w pozostałej części. Heppie-de-Peppie zastąpi nieważną część postanowieniami, które są ważne i których konsekwencje prawne, biorąc pod uwagę treść i zakres niniejszych warunków użytkowania, odpowiadają w jak największym stopniu skutkom nieważnej części.